Kompaniýa

Rulman

Greaglamak

Aýratynlyklary

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

HoşgeldiňizSHINING SANATY

Iň ygtybarly kärhana we topar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz

Gepleşiklere we hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz!

Parlaýan senagat Hytaý, iň gowy hyzmatlary bermek üçin üç kompaniýamyz bar.

Içerki bazary 20 ýyldan gowrak göterýäris we ýaglaýarys.

Dünýäde has ýokary hilli önümleri getirmek biziň gözlegimiziň maksadydyr.Çingdao portunda esasy önümleri ýaglamak we götermek üçin söwda kompaniýasyny döretdik.

“Qingdao YIXINYAN” halkara söwda şBXY, esasy önüm başga bir marka ýassyk ýassygySKYN, esasy önüm çalgy ýagydyr. Qingdao QINGHENG rulmanQHW, esasy önüm şar podşipnikleri we rolikli podşipniklerdir. Qingdao SENZEXIANG halkara söwda ş.SZX, esasy önüm izolýator.

BEARING

Indi zawodyň önümleri ýokary takyklygy çalşyp biler,
agyr eksport podşipnikleri.

  • Hytaýda polatdan ýasalan polatyň häzirki ýagdaýy we geljekdäki ösüş ugry

    Polatdan ýasalan polatyň häzirki ýagdaýy we ösüş ugry Magdançylyk tehnikasynda, takyk maşyn gurallarynda, metallurgiýa enjamlarynda, agyr enjamlarda we ýokary derejeli awtoulaglarda we beýleki esasy enjam meýdançalarynda, ýel energiýasyny öndürmekde, ýokary tizlikli demirýol okunda we howa giňişliginde we otda giňden ulanylýar. ...
    Koprak oka

T NEWZE ÖNÜMLER

Indi zawodyň önümleri ýokary takyklygy çalşyp biler,
agyr eksport podşipnikleri.

GÖRNÜŞ

Şeýle hem, ýag biznesiniň dürli görnüşlerini ulanýarys

BIZ bilen habarlaşyň

Saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys ýa-da bize jaň ediň

Salgysy

Otag1109, Si Hai An Yi Hao, Şuangzhu ýoly, Günbatar kenar täze etraby, Hytaýyň Şandong welaýaty, Çingdao şäheri

Telefon